fbpx

QUYỀN, NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CÔNG TY 2 THÀNH VIÊN

Trong suốt quá trình hoạt động của công ty thì thành viên công ty tnhh 2 thành viên có quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp và theo quy định của điều lệ, luật doanh nghiệp. Quyền của thành viên 1/ Tham dự họp hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội…

CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Công ty tnhh 2 thành viên là gì? Công ty tnhh 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Thành viên của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng thành viên công ty…

0886296922