fbpx

HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN

Huy động vốn của công ty cổ phần thông qua việc phát hành chứng khoán là một điểm ưu việt của loại hình công ty cổ phần so với loại hình công ty khác. Luật doanh nghiệp quy định 2 hình thức phát hành chứng khoán cơ bản của công ty cổ phần là: phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu. Huy động…

CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần là loại hình được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có các đặc điểm sau: Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Cổ đông sở hữu cổ phần có thể…

0886296922