fbpx

Bài viết này xoay quanh vấn đề về quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty tnhh một thành viên. Chủ sở hữu của công ty có 2 hình thức đó là cá nhân hoặc tổ chức. Chủ sở hữu là tổ chức nghĩa là một công ty/ tổ chức khác đứng ra thành lập công ty một thành viên.


Quyền chủ sở hữu công ty một thành viên

1/ Được quyền quyết định nội dung, sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty.

2/ Quyền quyết định đầu tư, kinh doanh và quản trị nội bộ công ty trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định khác.

3/ Quyết định tăng vốn điều lệ, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho cá nhân hoặc tổ chức khác.

4/ Quyết định việc sử dụng lợi nhuận của công ty một thành viên sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thuế hoặc tài chính khác.

5/ Chủ sở hữu được quyền giải thể, phá sản hoặc tổ chức lại công ty.

6/ Được quyền thu hồi các tài sản còn lại sau khi đã hoàn thành thủ tục giải thể hoặc phá sản.


Xem thêm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh: https://www.dichvugiayphep247.com/cong-ty-trong-nuoc/thay-doi-giay-phep-kinh-doanh/

Xem thêm dịch vụ thành lập công ty: https://www.dichvugiayphep247.com/cong-ty-trong-nuoc/dich-vu-thanh-lap-cong-ty/


Nghĩa vụ của chủ sở hữu

1/ Góp đầy đủ và đúng hạn vốn điều lệ của công ty.

2/ Tuân thủ điều lệ của công ty.

3/ Xác định và tách biệt tài sản của chủ sở hữu và công ty. Chủ sở hữu là cá nhân phải tách biệt các chi tiêu của cá nhân và gia đình mình với các chi tiêu của công ty.

4/ Tuân thủ pháp luật về hợp đồng và pháp luật có liên quan trong việc mua bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê và các giao dịch khác giữa công ty và chủ sở hữu.

5/ Chủ sở hữu chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức/ cá nhân khác.

6/ Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.


Tham khảo từ nguồn: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

0886296922