fbpx

Công ty cổ phần là loại hình được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Công ty cổ phần có các đặc điểm sau:

  • Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
  • Cổ đông sở hữu cổ phần có thể là tổ chức, cá nhân. Số lượng cổ đông tối thiểu là 3 và không giới hạn số lượng tối đa.
  • Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp.
  • Cổ đông có quyền chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126 luật doanh nghiệp. CĐ chuyển nhượng cổ phần bắt buộc phải đóng thuế thu nhập cá nhân như thu nhập chứng khoán.
  • Công ty có quyền phát hành cp các loại để huy động vốn.

Cổ đông sáng lập công ty cổ phần

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập của công ty. Theo quy định mới nhất thì danh sách cổ đông của công ty là không thể thay đổi được và không có trong thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh.

Công ty cổ phần mới thành lập phải có ít nhất 3 cổ đông sáng lập. Các công ty chuyển đổi, chia tách, sáp nhập, hợp nhất không cần thiết phải có cổ đông sáng lập.

Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp.

Trong thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cổ đông sáng lập được quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho các cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác nếu có sự đồng ý của đại hội đồng cổ đông.


Tại sao chọn loại hình này

Công ty cổ phần có các ưu điểm nhất định để mọi người cân nhắc lựa chọn hình thức doanh nghiệp này như việc công ty được quyền phát hành cổ phần để huy động vốn của các nhà đầu tư thuộc mọi thành phần kinh tế.

Công ty có cấu trúc vốn đa dạng, phù hợp với yêu cầu phát triển và yêu cầu quản lý của công ty. Cổ đông của công ty được thực hiện các quyền của chủ sở hữu thông qua đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông có trách nhiệm hữu hạn dựa trên vốn góp của mình nên rủi ro không cao.

Quy mô của công ty thường là lớn, có khả năng mở rộng kinh doanh thuận lợi thông qua việc huy động vốn.


Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ kế toán giá rẻ


Đại diện theo pháp luật là ai?

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì công ty cổ phần có thể có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật.

Trường hợp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì chủ tịch hội đồng quản trị hoặc giám đốc/ tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Trường hợp điều lệ không có quy định khác thì chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Điều lệ công ty quy định có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc/ tổng giám đốc đương nhiên là đại diện theo pháp luật của công ty.

0886296922