fbpx

Công ty tnhh 2 thành viên là gì?

Công ty tnhh 2 thành viên là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thành viên của công ty có thể là cá nhân hoặc tổ chức. Số lượng thành viên công ty không được vượt quá 50 thành viên.

Thành viên công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều 48 của luật doanh nghiệp.

Phần vốn góp của thành viên công ty chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 52,53 và 54 của luật doanh nghiệp.

Công ty tnhh 2 thành viên không được quyền phát hành cổ phần.


Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh


Tại sao chọn công ty tnhh 2 thành viên

So với các loại hình công ty khác thì công ty tnhh 2 thành viên có các ưu điểm sau:

1/ Công ty có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật.

2/ Tài sản của các thành viên tách biệt với tài sản của công ty. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm dựa trên phần vốn góp của mình.

3/ Hội đồng thành viên có thể thuê giám đốc hoặc tổng giám đốc với nhiệm kỳ không quá 5 năm để điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của công ty.

4/ Tổ chức và hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp và được nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp.


Cơ cấu tổ chức công ty

Cơ cấu tổ chức của công ty tnhh 2 thành viên bao gồm: Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát, Chủ tịch hội đồng thành viên, Giám đốc/ tổng giám đốc.

Hội đồng thành viên là tập hợp tất cả các thành viên của công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Hội đồng thành viên bầu ra một người làm đại diện là chủ tịch hội đồng thành viên và định kỳ họp hàng năm hoặc đột suất khi có yêu cầu. Biên bản họp, quyết định của hội đồng thành viên phải được lập thành văn bản và có chữ ký của tất cả thành viên dự họp. Cụ thể quyền và nghĩa vụ của hội đồng thành viên được quy định tại điều lệ và luật doanh nghiệp.

Công ty tnhh 2 thành viên có từ 11 thành viên trở lên bắt buộc phải có ban kiểm soát với nhiệm vụ kiểm tra, giám sát các hoạt động của chủ tịch hội đồng thành viên và giám đốc/ tổng giám đốc công ty.

Giám đốc/ tổng giám đốc của công ty có thể là một thành viên của công ty, thuê ngoài hoặc là chủ tịch hội đồng thành viên kiêm nhiệm. Giám đốc/ tổng giám đốc công ty có thể chính là đại diện theo pháp luật của công ty.


Đại diện theo pháp luật của công ty

Đại diện theo pháp luật là cá nhân đại diện cho công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của công ty; là đại diện với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trước trọng tài, tòa án.

Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định số lượng cụ thể, chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

Công ty phải đảm bảo luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú tại Việt Nam. Và khi xuất cảnh ra nước ngoài thì đại diện theo pháp luật phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.


Xem thêm: dịch vụ kế toán giá rẻ

0886296922