fbpx

Huy động vốn của công ty cổ phần thông qua việc phát hành chứng khoán là một điểm ưu việt của loại hình công ty cổ phần so với loại hình công ty khác. Luật doanh nghiệp quy định 2 hình thức phát hành chứng khoán cơ bản của công ty cổ phần là: phát hành cổ phiếu và phát hành trái phiếu.


Huy động vốn công ty cổ phần bằng phát hành cổ phiếu

Trong nội dung của bài viết này không đề cập đến hình thức phát hành cổ phiếu lúc thành lập công ty liên quan đến các cổ đông sáng lập.

Nội dung bài viết này đề cập đến việc công ty cổ phần huy động vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm mục đích tăng vốn điều lệ để bổ sung vốn cho quá trình hoạt động kinh doanh.

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, công ty cổ phần muốn huy động vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu thì bắt buộc phải chào bán cổ phần qua một số cách như sau:

 • Thông qua phương tiện thông tin đại chúng, kể cả internet.
 • Chào bán cho từ 100 nhà đầu tư trở lên hoặc dưới 100 nhà đầu tư đã được xác định, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
 • Chào bán cho một số nhà đầu tư không xác định.

Công ty cổ phần chào bán cổ phiếu phải thực hiện đầy đủ các quy định sau:

 • Hồ sơ, trình tự, thủ tục và điều kiện chào bán cổ phiếu thực hiện theo quy định có liên quan của pháp luật về chứng khoán.
 • Cổ phiếu được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và thông tin người mua được ghi vào sổ đăng ký cổ động. Người mua đương nhiên trở thành cổ đông của công ty.
 • Trường hợp công ty phát hành thêm cổ phiếu phổ thông và chào bán cho tất cả cổ đông phổ thông theo tỷ lệ cổ phiếu hiện có thì công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông kèm theo mẫu phiếu đăng ký mua do công ty phát hành.

Huy động vốn bằng phát hành trái phiếu

Công ty cổ phần có thể huy động vốn bằng hình thức phát hành trái phiếu để huy động vốn trung và dài hạn cho các dự án kinh doanh vượt quá khả năng tài chính của các cổ đông.

Công ty cổ phần có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Trái phiếu của công ty cổ phần phát hành có các đặc điểm như sau:

 • Có thời gian đáo hạn. Khi đến thời gian đáo hạn thì chủ sở hữu trái phiếu được hoàn trả khoản vay gốc và lợi tức thỏa thuận ban đầu.
 • Cổ tức, tiền lãi phải trả cho chủ sở hữu không phụ thuộc vào lợi nhuận của công ty.
 • Người sở hữu trái phiếu không có quyền tham gia biểu quyết các vấn đề của công ty.
 • Trái phiếu cho phép chủ sở hữu quyền ưu tiên về phân chia lợi nhuận cũng như tài sản trong trường hợp giải thể hoặc phá sản.
 • Trái phiếu có thể tự do chuyển nhượng trên thị trường chứng khoán.

Thông tin tham khảo từ: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Xem thêm: dịch vụ kế toán tại tphcm, dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh

0886296922