fbpx

Công ty sau khi thành lập cần đảm bảo thực hiện các nghĩa vụ để trong suốt vòng đời hoạt động của mình tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và trách nhiệm xã hội.


Nghĩa vụ công ty sau thành lập

1/ Đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khi kinh doanh các ngành nghề có điều kiện theo quy định của luật đầu tư và đảm bảo duy trì các điều kiện này trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.

2/ Kiện toàn bộ máy kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật.

3/ Kê khai thuế, nộp báo cáo thuế đúng hạn, trung thực. Nộp thuế đầy đủ khi có phát sinh thuế và nghĩa vụ tài chính khác theo luật quản lý thuế.

Xem thêm: Dịch vụ kế toán trọn gói, dịch vụ khai báo thuế

4/ Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động theo quy định pháp luật về lao động. Thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm sức khỏe đầy đủ, đúng quy định cho người lao động.

5/ Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ theo tiêu chuẩn quy định hoặc theo tiêu chuẩn đã đăng ký, công bố.

6/ Tuân thủ các quy định của luật doanh nghiệp về việc đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi thông tin doanh nghiệp.

7/ Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo. Công ty có trách nhiệm khắc phục việc kê khai sai thông tin bằng việc thay đổi giấy phép kinh doanh.

8/ Luôn tuân thủ các chuẩn mực đạo đức kinh doanh để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách hàng và người tiêu dùng.


Nguồn tham khảo: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

0886296922