fbpx

Trong suốt quá trình hoạt động của công ty thì thành viên công ty tnhh 2 thành viên có quyền và nghĩa vụ tương ứng với phần vốn góp và theo quy định của điều lệ, luật doanh nghiệp.


Quyền của thành viên

1/ Tham dự họp hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của hội đồng thành viên.

2/ Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 2 điều 48 của luật doanh nghiệp.

3/ Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4/ Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.

5/ Được quyền ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.

6/ Quyền định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

7/ Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với chủ tịch hội đồng thành viên, giám đốc/ tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điều 72 luật doanh nghiệp.

8/ Nhóm thành viên có tỷ lệ sở hữu từ 10% vốn điều lệ hoặc theo quy định của điều lệ công ty có các quyền sau:

  • Yêu cầu triệu tập họp hội đồng thành viên để giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền;
  • Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép, theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hàng năm, sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của hội đồng thành viên;
  • Yêu cầu tòa án hủy bỏ nghị quyết của hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày họp hội đồng thành viên.

9/ Công ty có thành viên sở hữu 90% vốn điều lệ hoặc tỷ lệ khác theo quy định của điều lệ thì nhóm thành viên còn lại trong công ty có các quyền như tại khoản 8 ở trên.


Nghĩa vụ của thành viên

1/ Góp đủ và đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 4 điều 48 luật doanh nghiệp.

2/ Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ các trường hợp quy định tại các điều 52, 53, 54 và 68 của luật doanh nghiệp.

3/ Tuyệt đối tuân thủ theo quy định của điều lệ công ty.

4/ Chấp hành nghị quyết, quyết định của hội đồng thành viên công ty.

5/ Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau:

  • Vi phạm các quy định của pháp luật.
  • Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác.
  • Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra với công ty.

Điều lệ và luật doanh nghiệp

Theo quy định của luật doanh nghiệp thì quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty 2 thành viên sẽ tùy nghi theo điều lệ công ty. Hay nói cách khác, quy định trong điều lệ công ty sẽ ưu tiên áp dụng hơn quy định của luật doanh nghiệp. Nhưng điều lệ công ty không được trái với các quy định của luật doanh nghiệp.


Nguồn tham khảo thông tin: https://dangkykinhdoanh.gov.vn/vn/Pages/Trangchu.aspx

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty, thay đổi giấy phép kinh doanh

0886296922