fbpx

Thành lập công ty với loại hình doanh nghiệp tư nhân thì bạn cần tìm hiểu các thông tin cần thiết về loại hình kinh doanh này. Bài viết mang đến cho bạn một cái nhìn tổng quát nhất đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm: dịch vụ thành lập công ty


Doanh nghiệp tư nhân là gì

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, do một cá nhân làm chủ, tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp và có một số đặc điểm như sau:

  • Không được phát hành bất kỳ loại chứng khoán nào.
  • Mỗi cá nhân chỉ được thành lập một doanh nghiệp tư nhân. Chủ hộ kinh doanh không đồng thời là chủ hộ kinh doanh, thành viên công ty hợp danh.
  • Doanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cổ phần, phần vốn góp trong công ty hợp danh, công ty TNHH hoặc công ty cổ phần.

Tại sao chọn doanh nghiệp tư nhân

So với các loại hình kinh doanh khác thì doanh nghiệp tư nhân có các ưu điểm đó là chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.


Quản lý doanh nghiệp tư nhân

Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm quản lý thì chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là nguyên đơn, bị đơn hoặc người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước trọng tài hoặc tòa án trong các tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp.

Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân.


Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân

Vốn đầu tư của doanh nghiệp tư nhân là do chủ doanh nghiệp tự đăng ký và có trách nhiệm đăng ký chính xác, trung thực vốn đầu tư này.

Toàn bộ vốn, tài sản của doanh nghiệp kể cả vốn vay phải được ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán và báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình hoạt động, chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền tăng hoặc giảm vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh. Việc tăng giảm vốn phải được ghi chép đầy đủ vào sổ sách kế toán.


Cho thuê, bán doanh nghiệp

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp của mình nhưng phải thông báo bằng văn bản đến cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.

Trong thời gian cho thuê doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật với tư cách là chủ sở hữu của doanh nghiệp. Quyền, trách nhiệm của chủ sở hữu và người thuê đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được quy định trong hợp đồng cho thuê.

Chủ doanh nghiệp tư nhân có quyền bán doanh nghiệp cho người khác. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp tư nhân trước ngày chuyển giao cho người mua.

Việc mua bán doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ quy định pháp luật về lao động.

Người mua doanh nghiệp tư nhân có trách nhiệm phải đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân theo quy định.


Chuyển đổi thành công ty tnhh

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành công ty tnhh theo quyết định của chủ doanh nghiệp tư nhân nếu thỏa các điều kiện sau:

  • Đáp ứng điều kiện của khoản 1 điều 28 của luật doanh nghiệp.
  • Chủ doanh nghiệp tư nhân phải là chủ sở hữu (công ty tnhh 1 thành viên) hoặc là thành viên công ty (công ty tnhh 2 thành viên).
  • Cam kết chịu trách nhiệm cá nhân đối với các nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân trước khi chuyển đổi.
  • Chủ doanh nghiệp có văn bản thỏa thuận với các bên trong hợp đồng chưa thanh lý về việc công ty tnhh sau chuyển đổi sẽ thực hiện tiếp các nghĩa vụ trong hợp đồng.
  • Công ty sau chuyển đổi có thỏa thuận tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân.

Xem thêm: dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh, dịch vụ kế toán giá rẻ

0886296922